بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1353
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 70×100
امضا شده: به فارسی در پایین راست