بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1349(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 80×90
امضا شده: به انگلیسی با تاریخ (Sepehri '70)
پیشینه مالکیت: این اثر پیش از انقلاب از طریق گالری سیحون تهران توسط یک مجموعه دار صاحب نام و مقیم آمریکا خریداری شد.
در سال ۱۳۹۰ به مجموعه دار کنونی آن فروخته شده است.
این اثر پیش از انقلاب از طریق گالری سیحون تهران توسط یک مجموعه دار صاحب نام و مقیم آمریکا خریداری شد.
در سال ۱۳۹۰ به مجموعه دار کنونی آن فروخته شده است.