بدون عنوان

خانواده گلستان
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود دهه 1350(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 300×100
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: اثر حاضر متعلق به مجموعه شخصی خانواده گلستان می باشد.
اثر حاضر متعلق به مجموعه شخصی خانواده گلستان می باشد.