بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود اوایل دهه 1350(دهه 1340 یا دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 70×99
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: گالری هنری هور، تهران.
توسط مالک فعلی در سال 2008 خریداری شده است.
گالری هنری هور، تهران.
توسط مالک فعلی در سال 2008 خریداری شده است.