بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 69×99
امضا شده: به فارسی در پایین راست