بدون عنوان

از مجموعه خصوصی
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود سال 1965(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 75×115
امضا شده: به فارسی در پایین وسط
پیشینه مالکیت: مجموعه خصوصی، ایالات متحده آمریکا.
توسط مالک فعلی در سال 2007 خریداری شده است.
مجموعه خصوصی، ایالات متحده آمریکا.
توسط مالک فعلی در سال 2007 خریداری شده است.