بدون عنوان

از مجموعه Evangeline Brewster Johnson Merrill
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1961(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 82×122
امضا شده: به فارسی در پایین وسط - امضا و تاریخ (1961) به انگلیسی در پشت اثر
پیشینه مالکیت: از مجموعه Evangeline Brewster Johnson Merrill
نسل به نسل منتقل شده است.
از مجموعه Evangeline Brewster Johnson Merrill
نسل به نسل منتقل شده است.