بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود اواخر دهه 1330 یا اوایل دهه 1340(دهه 1330 یا دهه 1340)
تکنیک: گواش و آب‌رنگ روی کاغذ
ابعاد:
cm. 70×50
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: در اواخر دهه 1330 یا آغاز دهه 1340 مستقیماً از سهراب سپهری در تهران خریداری شد.
نسل به نسل منتقل شده و به مالک فعلی رسیده است.
در اواخر دهه 1330 یا آغاز دهه 1340 مستقیماً از سهراب سپهری در تهران خریداری شد.
نسل به نسل منتقل شده و به مالک فعلی رسیده است.