بدون عنوان

از مجموعه خصوصی، پاریس
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود سال 1340(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 60×90
امضا شده: به فارسی در پایین چپ
پیشینه مالکیت: گالری فرهنگ، تهران.
مجموعه خصوصی، تهران.
مالک فعلی در سال 1977-1978 در فرانسه خریده است.
گالری فرهنگ، تهران.
مجموعه خصوصی، تهران.
مالک فعلی در سال 1977-1978 در فرانسه خریده است.