بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1972(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 180×120
پیشینه مالکیت: در اوایل دهه 1350 در گالری سیحون، تهران به نمایش گذاشته شده و از آن خریداری شده است.
در اوایل دهه 1350 در گالری سیحون، تهران به نمایش گذاشته شده و از آن خریداری شده است.