بدون عنوان

از مجموعه خصوصی، کالیفرنیا
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تکنیک: رنگ روغن روی کاغذ
ابعاد:
cm. 28×62
پیشینه مالکیت: مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.
مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.