ترکیب انتزاعی در خاکستری (Abstract Composition in Grey)

از مجموعه خصوصی، انگلستان
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1965(دهه 1340)
تکنیک: گواش روی کاغذ
ابعاد:
cm. 50×70