بدون عنوان

از مجموعه خصوصی، انگلستان
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: انتزاعی
تاریخ: حدود دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 39×52
امضا شده: به فارسی در پایین چپ
پیشینه مالکیت: توسط یکی از کارمندان انگلیسی رادیو سرویس جهانی ایران در سال 1963 مستقیماً از سهراب سپهری در ایران خریداری شده است.
توسط یکی از کارمندان انگلیسی رادیو سرویس جهانی ایران در سال 1963 مستقیماً از سهراب سپهری در ایران خریداری شده است.