بدون عنوان

از مجموعه خصوصی، نیویورک
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1971(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 60×100
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: توسط دکتر حسن کامشاد مستقیماً از سهراب سپهری در سال 1971 در ایران خریداری شد و به پسرش آقای مرید کامشاد هدیه شد.
توسط دکتر حسن کامشاد مستقیماً از سهراب سپهری در سال 1971 در ایران خریداری شد و به پسرش آقای مرید کامشاد هدیه شد.