بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1967(دهه 1340)
تکنیک: آکریلیک روی بوم
ابعاد:
cm. 45×38
امضا شده: به فارسی در پایین چپ
پیشینه مالکیت: توسط مالک کنونی مستقیم از سهراب سپهری در ایران، در سال 1967 خریداری شده است.
توسط مالک کنونی مستقیم از سهراب سپهری در ایران، در سال 1967 خریداری شده است.