بدون عنوان

از مجموعه خصوصی
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: تنه درختان
تاریخ: حدود دهه 1350(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 120×85
امضا شده: به فارسی در پایین چپ
پیشینه مالکیت: در سال 1972 توسط یک مجموعه دار خصوصی در ایران از سهراب سپهری خریداری شد.
نسل به نسل منتقل و به دخترش رسید.
توسط دکتر ملکی در تهران خریداری شده است.
توسط مالک فعلی مستقیماً خریداری شده است.
در سال 1972 توسط یک مجموعه دار خصوصی در ایران از سهراب سپهری خریداری شد.
نسل به نسل منتقل و به دخترش رسید.
توسط دکتر ملکی در تهران خریداری شده است.
توسط مالک فعلی مستقیماً خریداری شده است.