بدون عنوان

از مجموعه خصوصی، ماساچوست
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: انتزاعی
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 89×89
پیشینه مالکیت: از مجموعه خصوصی، ماساچوست
توسط گالری Borghese، (1975) خریداری شده است.
از مجموعه خصوصی، ماساچوست
توسط گالری Borghese، (1975) خریداری شده است.