بدون عنوان

از مجموعه خصوصی، کانادا
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: تنه درختان
تاریخ: سال 1972(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 161×121
پیشینه مالکیت: در گذشته از مجموعه خصوصی، ایالات متحده آمریکا
.به مالک فعلی (کانادا) حدود دهه 1990 هدیه داده شده است
در گذشته از مجموعه خصوصی، ایالات متحده آمریکا
.به مالک فعلی (کانادا) حدود دهه 1990 هدیه داده شده است