کاشان

از مجموعه خصوصی، پاریس
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 128×96
پیشینه مالکیت: مجموعه خصوصی، پاریس که مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.
مجموعه خصوصی، پاریس که مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.