لباس‌های آویزان

از مجموعه دکتر احسان یارشاطر (Encyclopædia Iranica)
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود دهه 1350(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 120×80
پیشینه مالکیت: از مجموعه دکتر احسان یارشاطر ، فروخته شده به نفع Encyclopædia Iranica
از مجموعه دکتر احسان یارشاطر ، فروخته شده به نفع Encyclopædia Iranica