بدون عنوان (انتزاعی گیاهان و جانوران)

از مجموعه خصوصی
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1975(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 100×100
پیشینه مالکیت: از مجموعه خصوصی، ماساچوست
توسط مالک فعلی (تهران، 1975) از گالری Borghese در رم خریداری شد.
از مجموعه خصوصی، ماساچوست
توسط مالک فعلی (تهران، 1975) از گالری Borghese در رم خریداری شد.