بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1971(دهه 1350)
تکنیک: آب‌رنگ روی کاغذ
ابعاد:
cm. 14×18
پیشینه مالکیت: گالری سیحون، تهران، 1971
به ناهید مهدوی ، نیویورک (1971–2014) فروخته شد
از طریق مسعود نادر، نیویورک به MMA فروخته شد.
گالری سیحون، تهران، 1971
به ناهید مهدوی ، نیویورک (1971–2014) فروخته شد
از طریق مسعود نادر، نیویورک به MMA فروخته شد.