بدون عنوان

ترکیب درختی کمیاب و جاودان از مجموعه کلکسیونر برجسته پرو
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: درختان
تاریخ: سال 1967(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 100×155
امضا شده: به فارسی در پایین راست روی اثر. امضا و تاریخ "1967" در پشت اثر
پیشینه مالکیت: از مجموعه خصوصی در لیما - پرو
توسط پدر مالک کنونی، Carlos Ferreyros کلکسیونر برجسته پرویی در طول سفرهایش به ایران در حدود سال 1967 مستقیم از سهراب سپهری خریداری شد.
از آن به بعد نسل به نسل منتقل شد.
از مجموعه خصوصی در لیما - پرو
توسط پدر مالک کنونی، Carlos Ferreyros کلکسیونر برجسته پرویی در طول سفرهایش به ایران در حدود سال 1967 مستقیم از سهراب سپهری خریداری شد.
از آن به بعد نسل به نسل منتقل شد.