بدون عنوان

مجموعه خانم معصومه سیحون، تهران
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1966(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 100×70
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: توسط مالک فعلی مستقیماً از مجموعه خانم معصومه سیحون در سال 2004 خریداری شده است.
توسط مالک فعلی مستقیماً از مجموعه خانم معصومه سیحون در سال 2004 خریداری شده است.