بدون عنوان

از مجموعه تنه درختان
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: تنه درختان
تاریخ: سال 1976(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 205×150
پیشینه مالکیت: وزیر پیشین محمدرضا شاه پهلوی (سفارش به سهراب سپهری در سال 1976)
مجموعه خصوصی، ایالات متحده آمریکا (توسط مالک قبلی در سال 2007 مستقیماً از مالک فوق خریداری شد)
توسط مالک فعلی مستقیماً از مالک فوق در سال 2010 خریداری شد.
وزیر پیشین محمدرضا شاه پهلوی (سفارش به سهراب سپهری در سال 1976)
مجموعه خصوصی، ایالات متحده آمریکا (توسط مالک قبلی در سال 2007 مستقیماً از مالک فوق خریداری شد)
توسط مالک فعلی مستقیماً از مالک فوق در سال 2010 خریداری شد.