بدون عنوان

از مجموعه خصوصی
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود اواخر دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 100×70
امضا شده: به فارسی در پایین چپ
پیشینه مالکیت: گالری هنری هور، تهران
توسط مالک فعلی مستقیماً در سال 2007 خریداری شد.
گالری هنری هور، تهران
توسط مالک فعلی مستقیماً در سال 2007 خریداری شد.