بدون عنوان

از مجموعه خصوصی خانم مقتدر، پاریس
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1971(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 63×48
پیشینه مالکیت: گالری لیتو در تهران
مجموعه خصوصی خانوادگی مقتدر در تهران
از آن به بعد نسل به نسل منتقل شده است.
گالری لیتو در تهران
مجموعه خصوصی خانوادگی مقتدر در تهران
از آن به بعد نسل به نسل منتقل شده است.