بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: (دهه 1340)
تکنیک: آب‌رنگ و مرکب روی کاغذ
ابعاد:
cm. 41×28
پیشینه مالکیت: در دهه 1340 مستقیماً توسط سهراب سپهری به صاحب فعلی هدیه داده شد.
در دهه 1340 مستقیماً توسط سهراب سپهری به صاحب فعلی هدیه داده شد.