بدون عنوان (بیشه)

فراتر از چشمه: پیشگامان سقاخانه (حراجی Christie's دبی)
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 67×98
پیشینه مالکیت: مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.
مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.