بدون عنوان (تنه درختان و چشم‌انداز روستا)

از مجموعه خصوصی، نیویورک
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1972(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 115×150
پیشینه مالکیت: مجموعه هنرمندان در تهران
توسط پدر صاحب فعلی (تقریباً در سال 1972) مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شد.
مجموعه هنرمندان در تهران
توسط پدر صاحب فعلی (تقریباً در سال 1972) مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شد.