بدون عنوان

از مجموعه خصوصی خانم اعتماد، فرانسه
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: تنه درختان
تاریخ: حدود دهه 1350(دهه 1350)
تکنیک: آب‌رنگ روی کاغذ
ابعاد:
cm. 35×62
پیشینه مالکیت: گالری لیتو در تهران
مجموعه خانم مقتدر در پاریس
توسط مالک فعلی مستقیماً در دهه 1980 خریداری شد.
گالری لیتو در تهران
مجموعه خانم مقتدر در پاریس
توسط مالک فعلی مستقیماً در دهه 1980 خریداری شد.