بدون عنوان

از مجموعه خصوصی
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: انتزاعی
تاریخ: حدود دهه 1350(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی تخته بوم
ابعاد:
cm. 98×67
پیشینه مالکیت: توسط صاحب فعلی به طور مستقیم از سهراب سپهری حدود 1970 خریداری شده است.
توسط صاحب فعلی به طور مستقیم از سهراب سپهری حدود 1970 خریداری شده است.