بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: گواش روی کاغذ
ابعاد:
cm. 50×70
پیشینه مالکیت: توسط مالک فعلی مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.
توسط مالک فعلی مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.