بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود اوایل دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: گواش روی کاغذ
ابعاد:
cm. 35×45
پیشینه مالکیت: مستقیماً توسط مالک فعلی از سهراب سپهری خریداری شده است.
مستقیماً توسط مالک فعلی از سهراب سپهری خریداری شده است.