بدون عنوان

از مجموعه خصوصی در آمریکا
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود اواخر دهه 1340، اوایل دهه 1350(دهه 1340 یا دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 117×78
پیشینه مالکیت: توسط مجموعه‌دار خصوصی در تهران خریداری شد.
توسط مجموعه‌دار سعید اردوبادی در اوایل دهه 1970 خریداری شد.
از آن به بعد نسل به نسل تا صاحب فعلی منتقل شده است.
توسط مجموعه‌دار خصوصی در تهران خریداری شد.
توسط مجموعه‌دار سعید اردوبادی در اوایل دهه 1970 خریداری شد.
از آن به بعد نسل به نسل تا صاحب فعلی منتقل شده است.