بدون عنوان

از مجموعه خصوصی در لندن
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: تنه درختان
تاریخ: سال 1972(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 97×126
امضا شده: به انگلیسی با تاریخ (Sepehri '72)
پیشینه مالکیت: توسط علی اصغر پتگر در تهران مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.
به مجموعه خصوصی دیگر در تهران منتقل شده است.
توسط مجموعه‌دار خصوصی در لندن (سال 1982) خریداری شده است.
فروش در حراجی Christie's دبی، (هنر مدرن و معاصر عربی، ایرانی و ترکی) بخش اول ، (23 اکتبر 2012). توسط مالک فعلی خریداری شده است.
توسط علی اصغر پتگر در تهران مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.
به مجموعه خصوصی دیگر در تهران منتقل شده است.
توسط مجموعه‌دار خصوصی در لندن (سال 1982) خریداری شده است.
فروش در حراجی Christie's دبی، (هنر مدرن و معاصر عربی، ایرانی و ترکی) بخش اول ، (23 اکتبر 2012). توسط مالک فعلی خریداری شده است.