بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1970(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 101.6×125.1
پیشینه مالکیت: توسط مجموعه‌دار خصوصی در ژاپن مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شد.
در سال 2007 به شخص دیگری منتقل شد.
از این شخص به مالک فعلی منتقل شد.
توسط مجموعه‌دار خصوصی در ژاپن مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شد.
در سال 2007 به شخص دیگری منتقل شد.
از این شخص به مالک فعلی منتقل شد.