بدون عنوان

از مجموعه خصوصی
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: تنه درختان
تاریخ: سال 1349(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 81.5×101.5
امضا شده: به انگلیسی (sohrab 70) در پایین راست
پیشینه مالکیت: گالری ایلین بنسون ، Bridgehampton (هدیه ای از سهراب سپهری در سال 1970).
توسط مادر صاحب فعلی حدود اواسط دهه 1980 از گالری خریداری شد.
از آن به بعد نسل به نسل منتقل شده است.
گالری ایلین بنسون ، Bridgehampton (هدیه ای از سهراب سپهری در سال 1970).
توسط مادر صاحب فعلی حدود اواسط دهه 1980 از گالری خریداری شد.
از آن به بعد نسل به نسل منتقل شده است.