بدون عنوان

از مجموعه خصوصی
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: انتزاعی
تاریخ: حدود اوایل دهه 1350(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 97×130
پیشینه مالکیت: توسط مجموعه‌دار خصوصی (دوست نزدیک سهراب سپهری)، مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.
توسط یک مجموعه دار خصوصی ترکیه‌ای از ایشان خریداری شده است.
در حراج Anon. توسط Christie's در دبی, (25 اکتبر 2011) توسط مالک فعلی خریداری شده است.
توسط مجموعه‌دار خصوصی (دوست نزدیک سهراب سپهری)، مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.
توسط یک مجموعه دار خصوصی ترکیه‌ای از ایشان خریداری شده است.
در حراج Anon. توسط Christie's در دبی, (25 اکتبر 2011) توسط مالک فعلی خریداری شده است.