بدون عنوان

از مجموعه خصوصی در دوبی
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود اواخر دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 160×100
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: توسط مجموعه‌دار خصوصی در تهران (در اواخر دهه 1340 یا اوایل دهه 1350) مستقیماً از هنرمند خریداری شد.
گالری گلستان در تهران از مجموعه‌دار خصوصی خرید.
توسط مالک فعلی در سال 2015 از گالری گلستان خریداری شده است.
توسط مجموعه‌دار خصوصی در تهران (در اواخر دهه 1340 یا اوایل دهه 1350) مستقیماً از هنرمند خریداری شد.
گالری گلستان در تهران از مجموعه‌دار خصوصی خرید.
توسط مالک فعلی در سال 2015 از گالری گلستان خریداری شده است.