هشت کتاب

هشت کتاب نام مجموعه اشعار سهراب سپهری است. هشت کتاب، چنان‌که از نامش برمی‌آید، شامل هشت دفتر شعر (کتاب) است.

هشت کتاب نام مجموعه اشعار سهراب سپهری است. هشت کتاب، چنان‌که از نامش برمی‌آید، شامل هشت دفتر شعر (کتاب) است.