بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 130×80
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: اثر حاضر توسط آقای ابراهیم گلستان به صاحب فعلی اهدا شده است.
اثر حاضر توسط آقای ابراهیم گلستان به صاحب فعلی اهدا شده است.