بدون عنوان

از مجموعه خصوصی، تهران
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود سال 1975(دهه 1350)
تکنیک: آب‌رنگ روی کاغذ
ابعاد:
cm. 48×60
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: مجموعه خصوصی، تهران
از مالک فوق مستقیماً در سال 1990 خریداری شده است.
مجموعه خصوصی، تهران
از مالک فوق مستقیماً در سال 1990 خریداری شده است.