بدون عنوان

از مجموعه تنه درختان
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: تنه درختان
تاریخ: حدود سال 1970(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 150×100
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: گالری سیحون، تهران
مجموعه خصوصی، تهران (مستقیماً در سال 1971 خریداری شد)
گالری سیحون، تهران
مجموعه خصوصی، تهران (مستقیماً در سال 1971 خریداری شد)