درختان همیشه (Always the trees)

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1967(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 105×110
امضا شده: به فارسی در پایین راست