گاه‌شمار نقاشی

لیست نقاشی های سهراب سپهری به تفکیک زمان

در این بخش لیستی از نقاشی‌های سهراب سپهری که تاریخ آنها حدودی یا دقیق مشخص شده را مشاهده می‌کنید. آثاری که تاریخ آنها توسط سهراب مشخص نشده و یا بدون کارشناسی هستند از لیست زیر حذف شده‌اند. همچنین برخی از آثار تنها دهه مشخصی دارند.

میتوانید با تعیین بازه‌ی مورد نظر آثاری که در این سال‌ها خلق شده‌اند را مشاهده کنید.

آثار بین سال‌های تا