خوش آمدید

صداي پاي آب

صداي پاي آب

موضوعات : اشعار

نثار شب های خاموش مادرم!

اهل کاشانم
روزگارم بد نیست.
تکه نانی دارم ، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی.
مادری دارم ، بهتر از برگ درخت.

دوستانی ، بهتر از آب روان
و خدايي كه در اين نزديكي است...

ادامه مطلب