+ * -
امروز 3 فروردين ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[54938]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[21540]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[44720]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[25881]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[25764]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[19682]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[21969]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[26692]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[15864]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[20222]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[14778]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15314]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[26515]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[21850]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[18893]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[23593]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[36716]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16183]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[27851]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[18635]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14234]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[14683]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[15545]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[12689]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[20995]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[39187]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[20343]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[18733]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[39896]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[17420]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[22595]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[29429]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[22364]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[40433]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[23511]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[46977]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[25699]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[33294]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[16565]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[50528]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[91002]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11275]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15473]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9089]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[11598]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10294]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[15683]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[8921]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9384]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14162]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]