+ * -
امروز 3 اسفند ماه ، 1395

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[54409]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[21298]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[44265]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[25613]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[25473]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[19444]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[21707]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[26312]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[15654]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[19954]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[14574]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15087]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[26198]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[21596]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[18666]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[23303]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[36305]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[15970]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[27388]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[18360]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14054]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[14485]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[15287]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[12506]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[20654]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[38605]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[20114]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[18488]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[39378]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[17178]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[22327]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[28502]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[22048]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[39774]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[23228]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[46073]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[25362]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[32884]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[16357]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[49736]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[89925]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11112]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15322]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[8948]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[11448]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10185]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[15496]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[8774]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9247]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[13969]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]