+ * -
امروز 4 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[56393]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[22229]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[45909]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[26738]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[26615]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[20312]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22844]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[27890]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[16539]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[21040]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[15391]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15887]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[27429]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[22628]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[19603]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[24491]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[37814]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16823]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[29444]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[19505]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14785]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[15314]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[16534]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[13226]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[22108]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[40981]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[21137]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[19456]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[41482]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[18063]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[23449]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[31378]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[23330]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[43524]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[24609]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[49717]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[26830]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[34442]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[17213]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[52438]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[93268]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11742]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15994]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9491]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[12023]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10683]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[16216]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[9310]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9774]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14688]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]