+ * -
امروز 10 ارديبهشت ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[55663]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[21880]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[45307]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[26302]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[26207]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[19990]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22404]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[27290]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[16206]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[20601]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[15061]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15587]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[26974]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[22243]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[19231]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[24014]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[37226]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16494]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[28514]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[19020]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14487]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[14982]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[15948]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[12948]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[21459]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[40046]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[20727]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[19054]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[40659]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[17723]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[22971]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[30395]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[22818]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[41324]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[23932]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[48173]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[26226]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[33872]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[16882]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[51416]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[92269]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11490]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15715]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9278]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[11796]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10437]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[15931]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[9110]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9556]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14432]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]