+ * -
امروز 4 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
روانه
اولين شعر از دفتر «شرق اندوه» :چه گذشت ؟
- زنبوري پر زد


- در پهنه‌...
- وهم‌. اين سو ، آن سو، جوياي گلي‌.
- جوياي گلي ، آري ، بي ساقه گلي در پهنه خواب ،
نوشابه آن‌..
- اندوه‌. اندوه نگاه‌: بيداري چشم‌، بي برگي دست‌.
- ني‌. سبدي مي كن‌، سفري در باغ‌.
- باز آمده ام بسيار، و ره آوردم‌: تيناب تهي‌.
- سفري ديگر، اي دوست‌، و به باغي ديگر.
- بدرود.
- بدرود، و به همراهت نيروي هراس‌.بازديد : 9107 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري شرق اندوه روانه