+ * -
امروز 3 اسفند ماه ، 1395

آمار سايت



شعر تصادفي از سهراب



ليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
پرده
پنجمين شعر از دفتر «زندگي خواب ها» :




پنجره ام به تهي باز شد
و من ويران شدم .


پرده نفس مي كشيد

ديوار قير اندود!
از ميان برخيز.
پايان تلخ صداهاي هوش ربا!
فرو ريز.

فراموشي مي بارد.
پرده نفس مي كشد:
شكوفه خوابم مي پؤمرد.

تا دوزخ ها بشكافند،
تا سايه ها بي پايان شوند،
تا نگاهم رها گردد،
درهم شكن بي جنبشي ات را



و از مرز هستي من بگذر
سياه سرد بي تپش گنگ !



بازديد : 7835 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري زندگي خواب ها پرده